Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


Bankové spojenie:     SK68 0900 0000 0000 6366 6766

OZNAM O FUNGOVANÍ KOSTOLA:

28. marca 2020

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb,

a to až do odvolania.

Rovnako aj Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich.

kontakt na p. farára:

novadubnica@saleziani.sk    tel.: 0911 730 421


Milí priatelia.

Ako už isto viete, z rozhodnutia biskupskej konferencie a s ohľadom na pretrvávajúcu situáciu, farár môže sláviť Veľkonočné sviatky vo farskom kostole iba bez účasti ľudu.  Preto vás všetkých prosím, aby ste v čase týchto slávení neprichádzali ani ku kostolu, zatvorená vtedy bude aj predsieň.

Viem, je to pre nás všetkých skutočne ťažké. Ale myslím si že rozumní ľudia chápu o čo ide. Pozrime sa na svätého otca Františka, ktorý nám všetkým dáva príklad pokory v rešpektovaní epidemiologických opatrení, aj v slávení tohtoročnej Veľkej noci.

Ak sa chcete spojiť  s farským slávením, urobte tak doma duchovným spôsobom. Návod – pomôcku máte na tejto stránke v článku o Veľkonočnom slávení medzi novinkami. Ale skôr vám odporúčam sledovanie televíznych prenosov zo slávení svätého otca z Vatikánu. Takto môžete byť v spojení s celou cirkvou a spoločne prosiť o potrebné milosti pre svoje rodiny a pre celý svet.

Buďte si istí, že aj ja na vás všetkých myslím vo svojich modlitbách, a sväté omše obetujem práve za vás – novodubnických farníkov.

Som na vás hrdý, ako dokážete príkladne zvládať túto situáciu. Bez rôznych excesov, ako o nich môžeme počuť z iných farností. Nech vás všetkých požehnáva Pán a ochraňuje Sedembolestná.

don Jozef Ragula, farár


Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

Udeľuje sa dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou Covid-
19, bežne nazývanou koronavírus, ako aj zdravotníckym pracovníkom, rodinným
príslušníkom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, aj modlitbou, o týchto
starajú.
„V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“ (Rim 12, 12). Slová,
ktoré napísal sv. Pavol Cirkvi v Korinte zaznievajú celými dejinami Cirkvi a usmerňuje
zmýšľanie veriacich, ktorí čelia utrpeniu, chorobe a nešťastiu.
Prítomná chvíľa, v ktorej sa teraz nachádza celé ľudstvo, ohrozované neviditeľnou
a zákernou chorobou, ktorá už pred nejakou dobou mocne zasiahla do života všetkých
a stala sa jeho súčasťou, deň za dňom vzbudzuje úzkostné strachy, nové neistoty
a predovšetkým rozširuje fyzické i morálne utrpenie.
Cirkev, podľa príkladu svojho božského Učiteľa, mala vždy na srdci pomoc chorým. Ako
uviedol Ján Pavol II. zmysel ľudského utrpenia je dvojaký: „Je nadprirodzený, lebo je
zakotvený v božskom tajomstve vykúpenia sveta; súčasne je aj hlboko ľudský, lebo
človek v ňom nachádza seba samého, svoju ľudskosť, svoju dôstojnosť, svoje poslanie.“
(apošt. list Salvifici doloris, 31).
V ostatné dni aj pápež František ukázal svoju otcovskú blízkosť a znovu zopakoval svoju
výzvu neprestajne sa modliť za chorých na koronavírus.
Aby všetci tí, čo trpia v dôsledku Covid-19, práve v tajomstve tohto utrpenia mohli
objaviť „Kristovo vykupiteľské utrpenie“ (tamtiež 30), Apoštolská penitenciária, ex
auctoritate Summi Pontifics, dôverujúc v slová Krista Pána a v duchu viery zvažujúc
aktuálne prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z pohľadu osobného obrátenia, udeľuje dar odpustkov v zmysle nasledujúceho nariadenia.

 

Udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia
zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch,

 • ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu
 • duchovne sa pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností

alebo (ak to nie je možné splniť, napr. pri preťaženosti zdravotníckeho personálu)

 • keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče nášpobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu (napr. Zdravas Mária), obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym,
 • s úmyslom splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné.

Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného
Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich
priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dar úplných odpustkov za rovnakých podmienok.

 

Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí

 • obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti,
 • eucharistickú adoráciu
 • alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého  písma
 • či modlitbu svätého ruženca,
 • alebo vykonanie krížovej cesty,
 • alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva

za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

V prípade že k umierajúcemu nemôže prísť kňaz:

Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých
a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné odpustky,

 • ak sú náležite disponovaní ( majú túžbu prijať sviatosti, ale to nie je možné)
 • a pravidelne počas života sa modlili nejakú modlitbu (v tomto prípade
  Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky).

Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť (uctiť si ) kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž (porov. Enchiridion indulgentiarum, 12).

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Matka a Matka Cirkvi, Uzdravenie chorých a Pomocnica kresťanov, naša Orodovníčka, nech pomáha trpiacemu ľudstvu, odvráti od nás zlo tejto pandémie a vyprosí nám všetky potrebné dobrá pre našu spásu a posvätenie.

Tento dekrét platí bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.

Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 19. marca 2020

Mauro Card. Piacenza

hlavný penitenciár

 

Krzysztof Nykiel
regent

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?