KRST DIEŤAŤA

Rodičia dieťaťa bývajúci v Novej

Telefonicky, alebo osobne si dojednajú stretnutie s pánom farárom, alebo kaplánom.

Prinesú kópiu rodného listu dieťaťa.

Oznámia meno krstného rodiča, ktorý musí mať minimálne 16 rokov, birmovku a nesmie mať prekážku ku pristupovaniu k sviatostiam t.j. buď je slobodný, alebo riadne sobášený v kostole.

Ten, kto žije v nemanželskom zväzku, alebo len v civilnom manželstve nemôže byť krstným rodičom.

Ostatné záležitosti – termín krstu, predkrstnú prípravu a iné záležitosti sa dojednajú na osobnom stretnutí s kňazom.

Krstí sa mimo svätej omše v nedeľu o 11,30 hodine. Vo svätej omši krstíme len na požiadanie.

Rodičia bývajúci mimo Novej Dubnice

Jedná sa o rodičov dieťaťa, ktorí žijú minimálne tri mesiace mimo Novej Dubnice ( tzv. kánonický pobyt ). Títo musia priniesť dovolenie (licenciu) od farára kde žijú na krst v Novej Dubnici.

Platí to aj pre rodičov dieťaťa, ktorí žijú v zahraničí viac ako tri mesiace.

©2018 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?