Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk

 

OZNAMY NA 15. NEDEĽU CEZ ROK                                    14. 07. 2019

Liturgia týždňa:

  • v pondelok je spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu je spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov zo Skalky
  • Budúca nedeľa je 16. cezročná nedeľa

Oznamy:

  • Na nástenke pred kostolom nájdete aktuálnu ponuku pútí, púť na Skalke, púť starých rodičov v Lednických Rovniach a v Domaniži.
  • V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave koná Národný pochod za život, ktorého cieľom je dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Poukázať na potrebu budovať štát, v ktorom vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším a najzraniteľnejším. Kde sa pomáha rodinám a každej matke v ťažkej situácii. Národný pochod za život chce vyzdvihnúť rodinu, založenú manželstvom, pretože sa v nej vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. Náš diecézny biskup povzbudzuje všetky farnosti, aby sa do tejto aktivity neváhali zapojiť. Rovnako aj my, kňazi saleziáni, plánujeme toto podujatie podporiť. Navrhujeme, aby sme sa z nášho saleziánskeho strediska  zúčastnili pochodu spoločne. Prosíme vás, pouvažujte vo svojich rodinách nad touto ponukou. V prípade záujmu sa zapíšte do zoznamu záujemcov vzadu v kostole, aby sme vedeli objednať spoločný autobus. Skúste toto rozhodnutie urobiť do konca júla.
  • Dnes je zbierka pre potreby našej farnosti. Pánboh zaplať za vaše milodary.
  • Keďže ženy zo skupiny 15 a 1 sú až do 22. júla odcestované, prosíme o upratanie kostola v NDca skupinu č. 3. V Kolačíne upratuje  skupina č. 4. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.

©2019 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?