Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


Bankové spojenie:     SK68 0900 0000 0000 6366 6766


OZNAMY NA SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA      05. 07. 2020

Liturgia týždňa:
• v pondelok je spomienka sv. Márie Goretti, panny mučenice
• v utorok je spomienka bl. Márie Romerovej-Menesesovej, panny, sestry saleziánky
• v sobotu je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
• Budúca nedeľa je 15. nedeľa cez rok

Oznamy:

• V dnešnú nedeľu začína svoju pastoračnú službu vo farnosti Nová Dubnica nový p. farár, don Bohumil Piešťanský. Do konca mesiaca ho ešte bude zastupovať don Ragula.

• 3. júla zomrel vo veku 75 rokov salezián kňaz Juraj Kyseľ, ktorý pastoračne pôsobil aj tu v Novej Dubnici. V saleziánskej spoločnosti prežil 54 rokov a v kňazskej službe 47 rokov života. Spomeňme si na neho vo svojich modlitbách.

• V piatok po rannej sv. omši začne zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august.

• Stále sú v platnosti krízové hygienické opatrenia, zostáva platné prijímanie na ruku, povinnosť nosenia rúška v interiéri, dezinfekcia rúk pri vstupe, znak pokoja úklonom, odporúčané striedavé sedenie, atď. (viď usmernenia pri vstupe do kostola)

• Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 2, v Kolačíne skupina č. 6. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.


NAJNOVŠIE PRAVIDLÁ FUNGOVANIA KOSTOLA:

02. júla 2020

     Naďalej platia prísne hygienické opatrenia, čo vás prosím v trpezlivosti rešpektovať.

     Už neplatí dišpenz od povinnej účasti na omši v nedele a sviatky.

Pri slávení omší platia tieto pravidlá:

(viď UVZSR   OLP/5091/2020)

• nedeľná omša o 7,30 hod. je prednostne pre seniorov nad 65 r.

• každý musí mať na tvári rúško

• pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky

• v kostole je odporúčané sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené.

• dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky

• z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

• ruky si nepodávame, znak pokoja si dávame úklonom

• sv. prijímanie príjmeme na dlaň ruky, sami si hostiu vložíte do úst

• Milodary vkladajte do pokladničky pri vychádzaní z kostola, pokladnička nebude kolovať.

• V kostolných laviciach nesmú zostávať žiadne predmety. Všetko je potrebné často dezinfikovať a umývať, čo je dosť práce. Dobrovoľníkov ochotných v tomto pomôcť prosíme, aby sa prihlásili u kostolníčky.

• Pri vychádzaní z kostola je treba tiež dodržať rozostupy 2m, je potrebné zabrániť zhlukovaniu osôb.

Sv. spoveď

je v našich podmienkach možná iba v exteriéri a s rúškom. Kňaz ochotný spovedať sa počas sv. omše nachádza v záhrade saleziánskeho domu. Avšak aj pri čakaní na spoveď zachovajte rozostupy 2m.

Krsty a sobáše

sú povolené za podmienok spomenutých vyššie.

Pohreby

sa konajú v podobnom režime. Čiže zmyslom je, aby sa ľudia zhromažďovali na čo najkratší čas. Preto aj pohreby sa spravidla konajú v exteriéri nad hrobom, čo najkratšie, bez sv. omše.

 

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?