Vítame Vás na stránkach Farnosti Nová Dubnica
a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.

Novinky v našom stredisku


 Farnosť Nová Dubnica a Saleziáni Dona Bosca

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. Viac na gdpr.kbs.sk


Bankové spojenie:     SK68 0900 0000 0000 6366 6766


OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA SV. DUCHA         31. 5. 2020

Liturgia týždňa:
• v pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
• v stredu je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
• vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
• v piatok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa mučeníka
• Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Oznamy:

• Prvé sv. prijímanie detí sa v našej farnosti uskutoční v náhradných termínoch, a to nasledovne:

– v sobotu 26. septembra 2020 deti z našej katolíckej Spojenej školy sv. Jána Bosca
– v sobotu 10. októbra 2020 deti zo ZŠ J. Kráľa a Súkromnej ZŠ

• Aj naďalej platia prísne hygienické opatrenia, prosíme o trpezlivosť pri ich dodržiavaní. V kostole sa máme zdržiavať na čo najkratšiu dobu, pri vchádzaní si musíme dezinfikovať ruky, sedieť je možné iba na miestach označených krížikom, musíme mať na tvári rúško, eucharistiu prijímame na dlaň ruky, krížiky deťom dávame iba bez dotýkania, a aj pri odchode z kostola máme dodržiavať sociálny dištanc.

• Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 10, v Kolačíne skupina č. 1. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.


OZNAM O OBNOVENOM FUNGOVANÍ KOSTOLA:

Milí priatelia, sestry a bratia vo viere.

     S radosťou beriem na vedomie, že od stredy 6. mája nám civilné autority povolili obnoviť slávenie verejných sv. omší v našich kostoloch.

     Naďalej platia prísne hygienické opatrenia, čo vás prosím v trpezlivosti rešpektovať.

     Stále platí dišpenz od povinnej účasti na omši v nedele a sviatky. Osobitne seniorom sa odporúča, aby svoju osobnú prítomnosť na sv. omšiach zvážili.

Ale aj ostatní veriaci, najmä v nedeľu bude ťažšie dostať sa do kostola. Po naplnení kapacity 140 ľudí, ostatní budú môcť ostať iba pred kostolom.

Ak sa aj napriek tomu rozhodnete prísť:

Sv. omše,

podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, sa konajú v nasledovnom režime:

• Jedna nedeľná sv. omša má byť vyhradená pre seniorov nad 65 r. – to bude o 7,30 h.

• V kostole má byť zabezpečené neustále vetranie, preto budú otvorené dvere aj okná – bude prievan! (Ideálne by bolo, ak by bola sv. omša vonku.)

• Každý musí mať na tvári rúško.

• Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.

• Do kostola prichádzame iba na nevyhnutne krátky čas, nemodlí sa spoločne pred sv. omšou ani po nej, nebývajú večeradlá ani adorácie. Ide o to, aby sme sa tu zhromaždili na nevyhnutne krátky čas. Sv. omša má byť čo najkratšia, pokiaľ možno s krátkym príhovorom a bez spevu.

• V kostole je možné byť iba na vyznačených miestach, rozostupy musia byť 2m. Osoby ktoré žijú v spoločnej domácnosti môžu byť pri sebe, avšak ďalšie osoby musia byť od nich v odstupe 2m.

• Ruky si nepodávame, znak pokoja si dávame iba gestom úklonu hlavy.

• Na sv. prijímanie môžeme prichádzať iba v jednom rade a v 2m rozostupoch. Keď sme pred kňazom, zložíme si nakrátko rúško z úst. Sv. prijímanie príjmeme na dlaň ruky, sami si hostiu vložíme do úst.

• Milodary vkladajte do pokladničky pri vychádzaní z kostola, pokladnička nebude kolovať.

• V kostole nebudú prístupné toalety.

• V kostolných laviciach nesmú zostávať žiadne predmety. Všetko je potrebné často dezinfikovať a umývať, čo je dosť práce. Dobrovoľníkov ochotných v tomto pomôcť prosíme, aby sa prihlásili u kostolníčky.

• Pri vychádzaní z kostola je treba tiež dodržať rozostupy 2m, je potrebné zabrániť zhlukovaniu osôb.

Sv. spoveď

je v našich podmienkach možná iba v exteriéri. Kňaz ochotný spovedať sa počas sv. omše nachádza v záhrade saleziánskeho domu. Avšak aj pri čakaní na spoveď zachovajte rozostupy.

Krsty a sobáše

sú povolené za podmienok spomenutých vyššie.

Pohreby

sa konajú v podobnom režime. Čiže zmyslom je, aby sa ľudia zhromažďovali na čo najkratší čas. Preto aj pohreby sa spravidla konajú v exteriéri nad hrobom, čo najkratšie, bez sv. omše.

 

©2020 Farnosť Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?